Rekonštrukcie

Popri výkone sanačných a statických stavebných prác, ktoré spoločnosť SANEX, s. r. o. vykonáva od svojho vzniku, nadobúda čoraz väčší význam v portfóliu poskytovaných stavebných činností komplexná rekonštrukcia historických a pamiatkových objektov.

Takýmto projektom bolo v roku 2007 dokončenie rekonštrukčných prác Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorého realizácia začala v roku 2006. Bola vykonaná kompletná rekonštrukcia objektu, sanácia vlhkosťou napadnutých murív a fasády objektu, reštaurovanie zbierkových predmetov a tvorba novej pivničnej expozície.

V roku 2009 firma SANEX, s.r.o. dokončila rekonštrukčné práce na objekte Konzervatória na Konventnej ulici v Bratislave, ktorého realizácia začala v predchádzajúcom roku. Ako pri každej stavbe, tak aj pri tomto objekte bol zostavený profesionálny pracovný tím, ktorého skúsenosti a pracovné nasadenie dokázali obnoviť priestory štyri roky chátrajúcej budovy do podoby spĺňajúcej pamiatkové prvky minulosti a hygienické štandardy kladené na vzdelávacie inštitúcie.

V roku 2009 sa začali stavebné práce na objekte Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave, ktorého celkovú rekonštrukciu zabezpečila spoločnosť SANEX, s. r. o. Práce na projekte sa ukončili v roku 2011. Cieľom architektonického a stavebného riešenia bola pamiatková obnova pôvodného výrazu exteriéru a interiéru z obdobia svojho vzniku na základe inventarizácie umelecko-remeselných a historických detailov podľa možnosti v čo najvernejšom podaní. Rekonštruovaná budova vyžaduje osobitný prístup k metodike pamiatkovej obnovy vzhľadom na jej vznik v jednom období, v jednom slohu a v jednom štýle s jasným autorským rukopisom významného architekta Edmunda Lechnera.

Spoločnosť SANEX, s.r.o. vykonala rekonštrukčné práce drobného charakteru, ako napr.: oprava fasád, rozvodov, rekonštrukcie striech a kuchynských zariadení. Do skupiny objektov, na ktorých bol zrealizovaný aspoň jeden typ z uvedených činností možno zaradiť DSS Rača, DSS Hestia Pezinok, SOU J. Jonáša, SPSŠ Drieňová v Bratislave, Škola úžitkového výtvarníctva a iné.
Záujem vedenia spoločnosti je, aby organizáciu viedli a pracovali v nej schopní a kvalifikovaní odborníci. Spoločnosť preukázala schopnosť riešiť náročné úlohy a pružne reagovať na požiadavky odberateľov, čo dokazujú aj referenčné stavby. Budovanie systému kvality je pre nás veľkým prínosom, čo potvrdzuje aj úspešnosť spoločnosti v konkurenčnom prostredí. Vedenie firmy preto plne vychádza v ústrety realizácii budovania systému kvality a má záujem plniť vytýčené ciele.