Sanácia vlhkého muriva

Odborný pojem „sanácia“ znamená ozdravovanie.
Staršie objekty, ale niekedy aj úplne nové, môžu mať nefunkčnú hydroizoláciu. Hydroizolácia môže
mať ukončenú životnosť, poprípade sa v objekte žiadna hydroizolácia nevyskytuje. Preto je sanácia
vlhkého muriva a ochrana stavieb proti vode neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou stavebníctva.
Zavlhnuté a nezdravé objekty je nevyhnutné ozdravovať.

Mechanická metóda

Prerezaním muriva sa vytvorí priestor, do ktorého sa vkladá izolácia, ktorá následne zabráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcií. Podmienkou tejto metódy je statický posudok za účelom zabezpečenia statickej bezpečnosti budovy

Výhody:

  • 100 % odstránenie vlhkosti
  • dlhodobé záruky
  • vysoká kvalita používaných materiálov
  • okamžité prerušenie prechodu vlhkosti

Technologický postup:

Diagnostikovanie objektu, zistenie príčin vlhkosti, vypracovanie statického posudku a programu sanačný prác.
Horizontálne a vertikálne prerezanie muriva – vykonanie prerezania muriva v závislosti od typu a hrúbky muriva lanovou alebo reťazovou pílou
Vloženie izolácie do škáry.
Statické vyklinovanie budovy – vykonáva sa pomocou špeciálnych plastových alebo drevených klinov.
Vyplnenie zbytkovej špáry – do špáry sa osadia injektážne prípojky, cez ktoré sa nasledovne špára vypĺňa špeciálnou cementovou zálievkovou maltou.
Záverečné úpravy sanovaného muriva – vykonanie požadovaných povrchových úprav sanovaných stien (sanačné omietky).

 SCHÉMA – Podrezávanie muriva

1. Odkopanie až po základovú konštrukciu
2. Prerezanie muriva tesne nad pôvodnou podlahou
3. Vloženie hydroizolácie
4. Vloženie statických klinov
5. Vyinjektovanie špáry pomocu rýchlotvrdnúcej cementovej zmesi
6. Realizácia náterovej izolácie z vonkajšej strany
7. Použitie tvrdeného polystyrénu na zateplenie časti, ktorá sa nachádza pod terénom
8. Uloženie drenáže na dno výkopu
9. Zásyp výkopu hrubým štrkom
10.Lôzko pod nový okapový chodník z jemného štrku
11.Realizácia nového okapového chodníka
12.Spojenie dodatočne vloženej hydroizolácie do muriva a novej podlahovej hydroizolácie
13.Realizácia sanačnej omietky na už predtým osekané murivo

Chemická injektáž

Podstata metódy
Podstatou injektážnych metód je vytvorenie hydroizolačnej clony, t.j. bariéry chemickou látkou, ktorá sa injektuje do vopred vyvŕtaných otvorov vo vlhkej murovanej konštrukcii . Injektážna zmes vo vrtoch reaguje a týmto chemickým procesom sa vytvorí tzv. hydroizolačná clona, ktorá zabraňuje vlhkosti. Injektážne zmesi aplikujeme metódou infúzie (beztlakovo alebo s hydrostatickým tlakom) alebo tlakovou injektážou.

Výhody:

  • minimálne zabratie priestoru
  • použitie v každom priestore
  • prijateľná aj pre pamiatkové objekty

Pri niektorých špeciálnych prípadoch (hlavne ked sa jedná o pamiatkové suterénne priestory a pod.) je nutné použiť tzv. „rastrovú chemickú injektáž“. Je to principálne ten istý systém, len na rozdiel od klasickej chemickej injektáže, ktorá sa aplikuje len v oblasti tesne nad podlahou, sa tento systém realizuje v celej ploche steny, t.j. aplikuje sa do rastra.

Technologický postup:

Navŕtanie otvorov do muriva.
Po ich vyčistení tlakovým vzduchom sa následne do nich osadia tzv. pakre, cez ktoré je možné samotnú injektáž previesť
Realizácia samotnej injektáže pod nízkym tlakom.

 SCHÉMA – Chemická injektáž

1. Navŕtanie otvorov pre injektáž
2. Samotná realizácie injektáže pod tlakom nižším ako 10 barov
3. Aplikácia náterovej izolácie z vnútornej strany( použitie hlavne pri objektoch, kde nie je možné zrealizovať odkop alebo pri pamiatkových stavbách)
4. Spojenie novej zvislej a podlahovej hydroizolácie
5. Realizácia sanačnej omietky
6. Lôžko pod nový okapový chodník z jemného štrku
7. Realizácia nového okapového chodníka

Náterové izolácie

Náterové izolácie patria v súčasnosti k jedným z najpoužívanejších systémov izolovania spodnej stavby.
Existujú mnohé kvalitné materiály (firma EPASIT, Schomburg, Mapei, Xypex, BASF,), ktoré svojím zložením vytvárajú predpoklad na realizáciu kvalitných hydroizolácií.

Sanačné omietky

Špeciálne povrchové úpravy – sanačné omietky – sú súbežným opatrením sanačný metód.
Charakteristickou vlastnosťou sanačných omietok je vysoký obsah pórov v štruktúre, ktorá je 3 – 4 krát väčšia ako v prípade klasickej vápennocementovej omietke. To znamená, že majú vysokú paropriepustnosť a výrazne zníženú kapilárnu nasiakavosť. Pri našom sanačnom systému používame vysoko kvalitné sanačné omietky, ktoré sú vyrábané v zmysle smernice WTA.

Sanácia dlažieb a obkladov

Naša spoločnosť poskytuje izolačnú ochranu:
Balkónov a terás proti priesakom vody pri zachovaní pôvodnej dlažby a obkladov,proti tvorbe machu, vodných rias v bazénoch,pred znečistením pamätníkov, sôch, okenných ríms a zimných záhrad, podláh výrobných hál a priedomí.